Đăng ký viết bài

Đăng ký dành cho CTV

  • Viết liền không dấu
  • Email thường dùng của bạn.
  • Tối thiếu 8 ký tự, chứa chữ và số
  • Link facebook của bạn. Ví dụ: https://www.facebook.com/rung.hoaphonglan
  • Facebook: Link facebook cá nhân của bạn để admin liên hệ trong quá trình viết bài và thanh toán. Bạn có thể xem cách lấy link facebook ở đây nếu bạn chưa biết.
  • Trên điện thoại viết khó, bạn nên sử dụng máy tính hoặc laptop để viết bài
  • Xem cách tính nhuận bút, thanh toán ở đây
  • Mỗi người chỉ tạo 1 tài khoản viết bài, hệ thống tự động khóa tài khoản cả chính và ảo nếu bạn tạo nhiều tài khoản.